مارا با آموزش های رایگان کتب زیست شناسی دنبال کنید!

 فصل۱- گفتار ۱

شکل های  فصل ۱

در این فصل به بررسی شکل ها پرداخته شده است.

 فصل ۵ – گفتار ۱

در این گفتار به مفهوم هومئوستازی و چگونگی حفظ آن در بدن انسان و نیز ساختار کلیه می پردازیم هم چنین شما می توانید فیلم های تشریح کلیه را در این بخش مشاهده نمایید.برای مشاهده فیلم تدریس و تشریح کلیک کنید.

 فصل ۵ – گفتار ۲

در این گفتار به چگونگی تشکیل ادرار(تراوش – باز جذب – ترشح)و نیز تخلیه ادرار و ترکیب شیمیایی آن می پردازیم همچنین چگونگی تنظیم آب بدن توسط کلیه ها بررسی می شود.

 فصل ۵- گفتار ۳

در این گفتار به بررسی تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران میپردازیم.

 فصل ۷ – گفتار ۱

در این گفتار چگونگی جذب آب ومواد معدنی توسط گیاهان مورد بررسی قرار می گیرد همچنین در مورد چگونگی جابجایی این مواد در آوند های چوبی گیاه صحبت می کنیم و نیز فرآیند هاییکه موجب بهبود کیفیت خاک می شود را بیان می کنیم.

 فصل ۷ – گفتار ۲

در این گفتار در مورد جانداران موثر در تغذیه ی گیاهی (قارچ ریشه ای – تثبیت کننده های نیتروژن) صحبت می کنیم.

 فصل ۷- گفتار۳

در این گفتار نحوی جابجایی شیره خام در آوند چوبی و شیره پرورده در آوند آبکشی مورد بررسی قرار می گیرد.

بررسی مقطع عرضی برگ نهان دانه

در این ویدیو مقطع عرضی برگ را از سطح فوقانی به تحتانی،سلول به سلول بررسی می کنی.

تنفس و گردش خون در ماهی

در این ویدیو گردش خون ساده،بسته و کامل ماهی را مشاهده کرده و ارتباط آن با تنفس آبششی ماهی را در می یابید.

 فصل ۷ – گفتار ۲

در این گفتار در مورد مورفولوژی دستگاه تولید مثلی زن- چگونگی تخمک سازی و هورمون های زنانه صحبت می شود.

 فصل ۷ – گفتار۳

در این گفتار به چگونگی لقاح ووقایع پس از لقاح و مراحل رشد ونمو جنین و سپس تولد می پردازیم.

 فصل ۷ – گفتار ۴

در این گفتار به بررسی انواع تولید مثل در جانوران می پردازیم.

 فصل ۱- گفتار ۱

در این گفتار در مورد ساختار مولکول های اطلاعاتی(DNA-RNA)و نیز چگونگی کشف آنها صحبت شده است.

ژنتیک گیاهی

در این ویدیو بطور کامل ساختار تولید مثلی در گیاهان نهان دانه (دانه گرده و تخمک)مورد بررسی قرار گرفته و ازنظر ژنوتیپی به نحوی حل مسایل پرداخته شده است.

غشای سلولی

در این ویدیو با ساختار بسیار مهم غشای سیتوپلاسمی یا غشای سلولی که نام علمی آن پلاسمالما است آشنا می شوید

هسته و انواع سلول

در این ویدیو با انواع سلولهای پرو کاریوتی و یو کاریوتی و نیز اجزای هسته ی سازمانیافته ی یوکاریوتی آشنا می شوید.

شبکه آندوپلاسمی

در این ویدیو با شبکه ی آندو پلاسمی صاف و زبر آشنا می شوید.

واکوئول

در این ویدیو با انواع واکوئواهای گوارشی -غذایی-دفعی-انقباضی و مرکزی آشنا می شوید.

جسم گلژی

در این ویدئو با جسم گلژی و اجزا و وظایف آن در سلول آشنا می شوید.

اسکلت سلولی

در این ویدیو با اجزای اسکلت سلولی که در هسته نیز وجود دارد و به نام اسکلت هسته ای معرفی می شود آشنا می شوید.

سانتریول – تاژک – مژک

در این ویدیو شما با ساختار سانتریول که سازماندهی تاژک و مژک را نیز بر عهده دارد آشنا می شوید.

مقایسه میتوکندری و کلروپلاست

در این ویدیو دو اندامک بسیار مهم سلول که در فرآیند تنفس سلولی و فتوسنتز نقش دارند مورد مقایسه قرار می گیرند.

ریبوزوم

در این ویدیو با یکی از مهمترین اجزای سلولی به نام ریبوزوم آشنا می شوید که در تمام سلولهای عالم حیات وجوددارد.

تشریح قلب گوسفند

در تشریح قلب گوسفند دریچه های قلب که بین حفرات قلبی قرارگرفته اند را مشاهده می کنید همچنین سرخرگ های آئورت وششی و سیاهرگ های متصل به دهلیزها(ششی و بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین)قابل تشخیص هستند.

پیشنهاد می کنیم مقاله ی اکوکاردیوگرافی را نیز مطالعه کنید.

تشریح کلیه گوسفند

آشنایی با میکروسکوپ

در این ویدیو با اجزای میکروسکوپ و طرز کار با آن آشنا می شویم.

آشنایی با لوازم تشریح اندام های مختلف در ازمایشگاه

در این ویدیو با انواع لوازم تشریح اندام ها در آزمایشگاه آشنا می شوید.